Disclaimer voor Nolletch B.V.
Op deze pagina vindt u de disclaimer van Nolletch B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Het onderstaande is van toepassing op onze website www.nolletch.nl en alle onderliggende pagina’s. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.


Geen garanties
Nolletch verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Nolletch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website. Nolletch streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig, verouderd en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie, diensten en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen en/of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Nolletch geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid en/of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. Nolletch biedt geen garantie over de veiligheid van de website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de website. Nolletch is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt. Nolletch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Nolletch zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Nolletch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op of beëindiging van haar website. Bezoekers van de website zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op de website.


Intellectueel eigendom 
Het gebruik van de informatie op de website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op de website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nolletch is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal en/of andere materialen op de website her te gebruiken.  


Wijzigingen 
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Nolletch op deze pagina.